RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi, işyerinde var olan tehlikelerin belirlenerek bu tehlikelerin riske dönüşmesini engelleyen çalışmalardır. 6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm iş yerlerine risk değerlendirmesi yapılması çalışanlara temel iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilmesi ve acil durum eylem planı yapılması zorunluluğunu getirmiş, bununla ilgili de ciddi denebilecek maddi cezalar ve yaptırımları beraberinde yürürlüğe konulmuştur.


Risk Değerlendirmesi İşyerinizdeki çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan çalışmalardır. Risk değerlendirme raporu ile işyerinizdeki risklerin azaltılıp kabul edilebilir seviyeye indirmek için gerekli kontrol ve tedbirleri rapor halinde sunularak, işyerinizde oluşabilecek muhtemel iş kazaları veya meslek hastalıklarının önüne geçmiş oluyoruz.


RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖZETLE AŞAĞIDAKİ ADIMLARI KAPSAMAKTADIR:
  • Uygun risk metodunun seçilmesi ve risk seviyeleri
  • Risk ve tehlikelerin tanımı
  • Risk ve tehlike yönetimi
  • İşletmenizde var olan ve olabilecek risklerin analizi
  • Risk yönetimi ile ilgili organizasyonun oluşturulması
  • İş yeri risk kontrol sistemlerinin kurulması
  • Risk analiz ekiplerinin kurulması
  • Belirlenen risklere karşı gerekli tedbirlerin ele alınması ve uygulanması
  • Risk yönetimi için etkin kontrol ve denetim mekanizmasının işletme içerisinde uygulanabilir ve işler olması
Top